Sluiten Sluiten

Wat wilt u reserveren?

Kamer Kamer Tafel Tafel

Algemene voorwaarden webshop Kasteel Kerckebosch

Bestellen en betalen

In onze webshop kunnen online cadeaubonnen en -artikelen besteld en direct betaald worden. Voor de verwerking van de betaling is er de mogelijkheid tot een online iDEAL betaling. De betalingen vinden plaats in een beveiligde omgeving.

Levering en verzendkosten

Kasteel Kerckebosch verzendt cadeaubonnen en -artikelen op alle werkdagen voor 16:00. Kasteel Kerckebosch levert in samenwerking met My-Parcel, via PostNL de bestelling binnen 2 tot 3 werkdagen op het gewenste adres af. Leveringen buiten Nederland worden meestal binnen 3-10 werkdagen geleverd. Voor verzending binnen Nederland wordt € 6,95 in rekening gebracht. Verzendingen buiten Nederland kosten € 12,50.

Uiteraard is het ook mogelijk om bestellingen zelf af te halen in Kasteel Kerckebosch. Bestellingen zijn vrijwel altijd op voorraad en kunnen de volgende werkdag opgehaald worden.

Retourneren

Indien er iets mis is met de bestelling en/of het geleverde product neem dan even contact met ons op om een oplossing te bespreken. Dit kan via het contactformulier op onze site, per e-mail of bel ons op 030-6926666
.

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Identiteit van de ondernemer

Hotel Exploitatie Kerckebosch B.V.
Arnhemse Bovenweg 31
3708 AA Zeist
T. 030 – 692 66 66 www.kasteelkerckebosch.com info@kasteelkerckebosch.com
KvK-nummer: 61867306 BTW-identificatienummer: NL8545.23.662B01 IBAN: NL14RABO032132047

Artikel 2

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3

Aanbiedingen/bestellingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Kasteel Kerckebosch zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is dan wordt u na de door u gedane bestelling per e-mail hierover geïnformeerd.

De door ons verstrekte informatie (o.a. afbeelding/omschrijving) met betrekking tot de aanbieding en/of het product is zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet meer dan een algemene voorstelling van de aanbieding en/of het product geven. Afwijkingen, kennelijke vergissingen of fouten is het aanbod geven u dan ook niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens en voor zover het recht van retour.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kasteel Kerckebosch. Kasteel Kerckebosch is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden. Kasteel Kerckebosch zal de totstandkoming van de overeenkomst en de inhoud daarvan binnen 10 dagen na de totstandkoming per e-mail aan u bevestigen, waarbij de administratie van Kasteel Kerckebosch bepalend is.

Artikel 4

Prijzen en betalingen


De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan enkel geschieden via IDEAL zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling- of bestel)voorwaarden worden gesteld. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Kasteel Kerckebosch kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden worden via de internetsite, of schriftelijk kenbaar gemaakt.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kasteel Kerckebosch gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5

Levering/eigendomsvoorbehoud

De door Kasteel Kerckebosch op de website en in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

Overschrijding van de leveringstermijn lijdt nimmer tot aansprakelijkheid van Kasteel Kerckebosch en geeft u pas het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kasteel Kerckebosch verschuldigd bent, heeft voldaan. Kasteel Kerckebosch is bevoegd om bij de aflevering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de aflevering is Kasteel Kerckebosch gerechtigd de bestelling na ondertekening van de afleverbon aan derden op uw adres of aangrenzend adres over te dragen. Het risico ter zake van de producten gaat na ondertekening van u of van derden op u over.

Artikel 6

Retour zendingen

Bij aflevering dient u te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u Kasteel Kerckebosch daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft Kasteel Kerckebosch de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7

Overmacht

In geval van overmacht is Kasteel Kerckebosch niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8

Persoonsgegevens

Kasteel Kerckebosch zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Kasteel Kerckebosch neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 9

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Opmerkingen

Feedback wordt altijd gewaardeerd. U kunt per e-mail reageren om verbeteringen, aanvullingen of opmerkingen door te geven.